Algemene voorwaarden van DynaLinX B.V.
[Deel A – Algemene bepalingen]
1. Definities
1.1 DynaLinX B.V.: degene die deze Algemene Voorwaarden van toepassing verklaart op enige rechtsbetrekking met een Opdrachtgever, waaronder zowel begrepen DynaLinX BV, gevestigd te Hellevoetsluis, als elk van haar dochter- of zustervennootschappen of daaraan anderszins gelieerde ondernemingen.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met DynaLinX BV een overeenkomst sluit of wenst te sluiten, danwel opdracht geeft, gericht op door DynaLinX BV te verlenen diensten en/ of leveranties, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen, ook indien de opdracht betrekking heeft op door DynaLinX BV tussen een derde en Opdrachtgever overeengekomen garantievoorwaarden te verrichten werkzaamheden.
1.3 [Deel A] Algemene bepalingen: onderdeel van deze voorwaarden dat, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke uitsluiting, in geval van toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden altijd van toepassing is.
1.4 [Deel B] Garantievoorwaarden: onderdeel van deze voorwaarden dat, behoudens nadrukkelijke schriftelijke uitsluiting in de overeenkomst en behoudens in geval van detachering, altijd van toepassing is.
1.5 [Deel C] Service- en supportvoorwaarden: onderdeel van deze voorwaarden dat, onverlet de mogelijkheid dat dit gedeelte uitdrukkelijk toepasselijk wordt verklaard, betrekking heeft op en toepasselijk is in geval van serviceovereenkomsten en overige gevallen waarin door DynaLinX BV diensten worden verleend.
1.6 [Deel D] Detacheringsvoorwaarden: onderdeel van deze voorwaarden met betrekking tot detacherings-overeenkomsten en overige overeenkomsten waarbij (de werkkracht van) personen ter uitvoering van opdrachten van Opdrachtgever door DynaLinX BV aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

2. Aanbieding, overeenkomst en werkingssfeer
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij DynaLinX BV zaken en/of diensten van welke aard dan ook aan Opdrachtgever levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.
2.2 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk met DynaLinX BV is overeengekomen. Een dergelijke afwijking geldt slechts voor die bepaalde overeenkomst c.q. opdracht waaromtrent deze is overeengekomen.
2.3 Algemene en/of specifieke voorwaarden van Opdrachtgever zijn nimmer van toepassing, tenzij en voor zover vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.
2.4 Alle aanbiedingen van DynaLinX BV zijn vrijblijvend, tenzij in de schriftelijke aanbieding een geldigheidsduur is vermeld. Tenzij een geldigheidsduur als zoëven bedoeld is vermeld, zijn orders, overeenkomsten en afspraken voor DynaLinX BV eerst bindend, indien en voorzover zij door haar schriftelijk aan de Opdrachtgever zijn bevestigd. Wijzigingen en aanvullingen in een overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij, schriftelijk en door beide partijen ondertekend, tussen opdrachtgever en DynaLinX BV zijn overeengekomen.
2.5 Mondelinge toezeggingen of afspraken gaan slechts deel van een overeenkomst uitmaken, nadat zij door DynaLinX BV schriftelijk zijn bevestigd.
2.6 DynaLinX BV is gerechtigd ten behoeve van nakoming van haar verplichtingen uit een binnen de werkingssfeer van deze voorwaarden vallende overeenkomst, gebruik te maken van de diensten van derden.
2.7 Deze voorwaarden zijn gelijkelijk als voor DynaLinX BV van overeenkomstige toepassing voor alle (rechts)personen, waarvan DynaLinX BV in een rechtsverhouding met Opdrachtgever gebruik maakt.
2.8 Werknemers van DynaLinX BV of hulppersonen waarvan DynaLinX BV zich bij de uitvoering van een binnen de werkingssfeer van deze voorwaarden vallende overeenkomst tussen partijen bedient, kunnen zich jegens Opdrachtgever beroepen op alle aan die overeenkomst te ontlenen verweermiddelen, als waren zij zelf bij die overeenkomst partij.
2.9 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DynaLinX BV is het Opdrachtgever niet toegestaan, uit een door deze voorwaarden beheerste overeenkomst met DynaLinX BV voortvloeiende rechten aan derden over te dragen.
2.10 Medewerkers van DynaLinX BV zijn slechts na uitdrukkelijke machtiging van de directie van DynaLinX BV bevoegd deze onderneming te binden.
2.11 DynaLinX BV is te allen tijde gerechtigd, zonder voorafgaande kennisgeving aan Opdrachtgever, haar uit hoofde van enige overeenkomst voortvloeiende rechten of verplichtingen, over te dragen aan derden, zonder toestemming van opdrachtgever.
2.12 Derden, niet zijnde Opdrachtgever, kunnen aan deze Algemene Voorwaarden geen rechten jegens DynaLinX BV ontlenen, ook niet in die gevallen dat de door DynaLinX BV te leveren diensten of zaken uiteindelijk een derde tot voordeel strekken of deze hierbij anderszins belang heeft, tenzij tussen DynaLinX BV en Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

3. Levering
3.1 Indien DynaLinX BV in aanbiedingen, op orderbevestigingen en/of in overeenkomsten leveringstermijnen heeft aangegeven, zullen deze zoveel mogelijk in acht genomen worden, in die zin, dat DynaLinX BV zich steeds zal inspannen tijdig te leveren; de enkele overschrijding van een (genoemde) leveringstermijn brengt DynaLinX BV niet in verzuim.
3.2 De levertijd gaat in op het moment dat DynaLinX BV, zo nodig op verzoek, beschikt over alle zaken, informatie en/of faciliteiten, welke Opdrachtgever dient te verstrekken en een eventueeltussen partijen overeengekomen vooruitbetaling door DynaLinX BV is ontvangen of zekerheid ten aanzien van betaling ten behoeve van DynaLinX BV is gesteld.
3.3 Bij (mogelijke) overschrijding van de door DynaLinX BV (schriftelijk) aangegeven leveringstermijnen, zal deze zo spoedig mogelijk met Opdrachtgever in overleg treden. Overschrijding van deze termijnen geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of opschorting van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.
3.4 Indien Opdrachtgever DynaLinX BV tijdens het in het vorige lid bedoelde overleg een redelijke termijn stelt, waarbinnen DynaLinX BV alsnog deugdelijk dient te presteren, dan wel met een redelijk alternatief dient te komen, is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien deze termijn door DynaLinX BV overschreden wordt.
3.5 Onverminderd het beroep op overmacht, wordt de leveringstermijn automatisch verlengd indien en naar gelang de omstandigheden waaronder de levering/uitvoering naar verwachting zou geschieden wijziging ondergaan. Hieronder valt tevens de situatie waarin Opdrachtgever niet tijdig een overeengekomen verplichting, zoals bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van overeengekomen faciliteiten, nakomt, alsmede vertraging in levertijden(en) door toeleveranciers van DynaLinX BV.
3.6 Alle door DynaLinX BV geleverde goederen, ook welke franco verkocht zijn, reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever. Het laden en lossen geschiedt eveneens voor rekening en risico van de opdrachtgever.
3.7 Indien de goederen na de opgegeven leveringstermijn door de opdrachtgever niet zijn afgenomen of indien DynaLinX BV deze goederen buiten haar wil en toedoen niet op tijd kan leveren, staan de goederen ter beschikking van de opdrachtgever opgeslagen voor zijn rekening en risico. DynaLinX BV kan in dat geval betaling verlangen als had de levering plaatsgevonden.

4. Reclames
4.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na voltooiing van de door DynaLinX BV verrichtte werkzaamheden en/of aflevering van zaken en/of ontvangst van facturen, een en ander grondig te inspecteren.
4.2 Gebreken en/of manco’s die Opdrachtgever bij inspectie als bedoeld in het vorige lid heeft ontdekt of had behoren te ontdekken, dienen binnen 8 dagen na levering van de zaken c.q. het verrichten van de diensten (doch uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur) schriftelijk aan DynaLinX BV te worden vermeld onder opgave van de aard van de gebreken/manco’s.
4.3 Gebreken die Opdrachtgever niet bij inspectie had kunnen ontdekken dienen binnen 10 dagen na ontdekking schriftelijk aan DynaLinX BV te worden medegedeeld onder opgave van de aard van de gebreken/manco’s, met dien verstande dat iedere aansprakelijkheid vervalt voor gebreken/manco’s die niet binnen 25 dagen na levering of verrichting van de diensten schriftelijk aan DynaLinX BV zijn gemeld.
4.4 Wanneer Opdrachtgever het in de voorgaande bedoelde nalaat, wordt hij geacht in te stemmen met de staat van de op- en aflevering van de zaken, de verrichte diensten en/of de ontvangen factuur en vervalt ieder recht op reclame, althans heeft hij terzake tegen DynaLinX BV geen vordering.
4.5 Het recht van reclame vervalt indien de geleverde zaken geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt, bewerkt of doorgeleverd.
4.6 Het in behandeling nemen van een reclame wil niet zeggen dat daarmee erkend wordt dat deze klachten tijdig en/of terecht zijn ingediend.
4.7 Bij gegrondbevinding van de reclame zal DynaLinX BV de fouten, gebreken, manco’s of klachten verhelpen; DynaLinX BV is niet verplicht tot een verdere kosten- of schadevergoeding.

5. Prijs, betaling en tarieven
5.1 Prijzen vermeld in aanbiedingen worden geacht slechts te gelden als vrijblijvende prijsindicatie, tenzij het tegendeel ondubbelzinnig blijkt. Tenzij nadrukkelijk anders aangegeven zijn alle in aanbiedingen, overeenkomsten en facturen vermelde prijzen exclusief BTW en eventueel andere van overheidswege op te leggen heffingen.
5.2 Diensten worden gefactureerd op basis van bestede uren of tegen een vaste prijs. In het eerste geval worden reis- en eventuele overige kosten afzonderlijk in rekening gebracht.
5.3 Indien zich meer dan twee maanden na het aangaan der overeenkomst (kost)prijswijzigingen voordoen met betrekking tot arbeidslonen, materialen en/of grondstoffen, voor zover deze direct betrekking hebben op de door partijen overeengekomen prestatie, is DynaLinX BV gerechtigd deze na schriftelijke kennisgeving zonder verdere opslag aan afnemer door te belasten.
5.4 Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum netto en in Nederlandse valuta te geschieden op de door DynaLinX BV aangegeven rekening, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen. DynaLinX BV is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins zekerheid ten aanzien van betaling te verkrijgen.
5.5 Alle betalingen moeten zonder korting en/of compensatie, schuldvergelijking of opschorting geschieden.
5.6 Opdrachtgever dient aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, ongeacht aanspraken welke verband houden met garantie.
5.7 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal deze, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten (ook die uitgaan boven het door de rechter vastgestelde bedrag aan proceskosten), waaronder alle kosten van externe deskundigen. Vanwege buitengerechtelijke incassowerkzaamheden zal Opdrachtgever alsdan tenminste 15% van de op dat moment opeisbare bedragen verschuldigd zijn, te vermeerderen met BTW, met een minimum van E 250,-.
5.8 Indien Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk de juistheid er van betwist, zal het in rekening gebrachte bedrag bindend zijn, behoudens terzake van evidente schrijf-, type- of rekenfouten en onverlet de niet-verschuldigdheid in geval van een beroep op wanprestatie van DynaLinX BV.

6. Risico- en eigendomsovergang
6.1 Zaken blijven voor risico van DynaLinX BV tot het moment waarop ze ingevolge een door deze voorwaarden beheerste overeenkomst tussen partijen bij Opdrachtgever of door deze gebruikte hulppersonen worden afgeleverd. Indien Opdrachtgever de zaken op het overeengekomen tijdstip niet in ontvangst neemt of kan nemen, komt het risico daarvoor vanaf dat moment bij Opdrachtgever te liggen, tenzij vooraf tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van DynaLinX BV, totdat alle bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of verrichtte of te verrichten werkzaamheden/diensten en/of te verlenen of over te dragen rechten, alsmede de bedragen als genoemd in artikel 5.7, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan DynaLinX BV zijn voldaan.
6.3 Verpakkingsmaterialen dienen tot het in het vorige lid bedoelde moment door Opdrachtgever ongeschonden te worden bewaard.
6.4 Indien Opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst tussen partijen heeft voldaan, is DynaLinX BV gerechtigd de door haar reeds geleverde zaken opnieuw onder zich te nemen; Opdrachtgever is in dat geval gehouden, DynaLinX BV hiertoe in de gelegenheid te stellen.

7. Verplichtingen van de opdrachtgever
7.1 De Opdrachtgever zal DynaLinX BV steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Alle gevolgen van onjuiste of onvoldoende informatie door Opdrachtgever, komen voor zijn rekening.
7.2 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het correct gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de door DynaLinX BV te leveren zaken, van de door DynaLinX BV te onderhouden of ondersteunen Apparatuur en Programmatuur, van de door DynaLinX BV te verlenen diensten, alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en adequaat systeembeheer.
7.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en/of de plaats van levering c.q. de plaats alwaar de werkzaamheden dienen te worden verricht niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken toegankelijk zijn voor en/of ter beschikking staan van DynaLinX BV of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft DynaLinX BV het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

8. Aansprakelijkheid
8.1 DynaLinX BV is niet aansprakelijk voor direct of indirect door de opdrachtgever of derden geleden schade als gevolg van niet- of niet tijdige levering en evenmin voor schade (welke ook) geleden als gevolg van door DynaLinX BV geleverde goederen die ondeugdelijk zijn en/of niet de veiligheid bieden die men mag verwachten danwel schade als gevolg van ondeugdelijk verrichte adviezen/diensten, waaronder reparaties.
8.2 DynaLinX BV is niet aansprakelijk voor schade die door opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van handelen of nalaten van haar personeel of derden die door haar bij uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.
8.3 De opdrachtgever vrijwaart DynaLinX BV tegen alle eventuele aanspraken c.q. rechten van derden op vergoeding van geleden en nog te lijden schade op grond van het in artikel 8.1 en 8.2 omschreven handelen of nalaten.
8.4 Indien DynaLinX BV aan derden goederen verkoopt (al dan niet na verwerking of bewerking) die in haar opdracht geheel of gedeeltelijk vervaardigd en/of geleverd zijn door een ander, dan is de leverancier van DynaLinX BV aansprakelijk voor schade die door DynaLinX BV en/of derden geleden voor zover de oorzaak van de schade ligt in de door leverancier vervaardigde of geleverde goederen. DynaLinX BV kan voor aldus veroorzaakte schade niet door de opdrachtgever aangesproken worden.

9. Overmacht
9.1 Indien een der partijen geheel of gedeeltelijk – al dan niet tijdelijk – niet aan haar verplichtingen kan voldoen vanwege een omstandigheid, die deze niet kan worden toegerekend, is er sprake van overmacht zijdens die partij. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van DynaLinX BV.
9.2 Doet zich de in het vorige lid bedoelde situatie zijdens DynaLinX BV voor, dan is deze niet schadeplichtig en worden haar verplichtingen voor een periode van maximaal drie maanden opgeschort. Duurt de overmacht na dat tijdstip voort, zijn partijen gerechtigd, met inachtname van het overig in deze voorwaarden bepaalde, het niet uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds volgens de overeenkomst is gepresteerd wordt naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

10. Intellectuele eigendom
10.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvoor, berusten uitsluitend bij DynaLinX BV of diens licentiegevers. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen, heeft enige levering nimmer de overdracht van intellectuele en/of industriële eigendomsrechten aan Opdrachtgever tot gevolg. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend niet-exclusieve gebruiksrechten (in geval van programmatuur het uitsluitende recht de deze te laden en uit te voeren) en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen. Het gebruiksrecht is niet-overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, verhuren, te sublicentiëren of daarop beperkte rechten te verlenen.
10.2 Opdrachtgever mag de door DynaLinX BV geleverde en/of beschikbaar gestelde programmatuur en/of documentatie slechts conform de, blijkens de overeenkomst aangegeven kennelijke bestemming, (bij programmatuur betreft dit de aangegeven computerconfiguratie) voor eigen gebruik aanwenden. Het is de Opdrachtgever slechts toegestaan de in lid 1 genoemde programmatuur, apparatuur en andere materialen te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld en uitsluitend binnen zijn eigen bedrijf of organisatie en deze niet aan derden bekend te maken en/of (op welke wijze dan ook) ter beschikking te stellen.
10.3 Opdrachtgever is uitsluitend ten behoeve van eigen gebruik gerechtigd voor back-up doeleinden maximaal 2 kopieën te vervaardigen; dit mag nimmer door derden uitgevoerd worden. Aanduidingen van eigendoms- en auteursrechten en/of andere herkenningstekens welke de herkomst van de programmatuur en/of documentatie aangeven en/of technische maatregelen ter bescherming van de programmatuur, mogen (zowel met betrekking tot het origineel als de kopieën) niet worden verwijderd. Deze algemene voorwaarden zijn op bedoelde kopieën van overeenkomstige toepassing.
10.4 DynaLinX BV zal alle in redelijkheid te verwachten voorzorgsmaatregelen treffen, teneinde inbreuk op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van een derde te voorkomen. DynaLinX BV mag daarbij aannemen dat door Opdrachtgever aan DynaLinX BV ter gebruik, aanpassing of uitbreiding aangeboden software door Opdrachtgever rechtmatig wordt gehouden en gebruikt en dat Opdrachtgever gerechtigd is tot het laten verrichten van de aan DynaLinX BV opgedragen werkzaamheden. DynaLinX BV is niet aansprakelijk indien de inbreuk verband houdt met een wijziging die Opdrachtgever in de programmatuur, apparatuur of materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.
10.5 Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door DynaLinX BV ontwikkelde/geleverde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van DynaLinX BV een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal DynaLinX BV naar eigen keuze dat gedeelte van de transactie ongedaan maken dan wel de strijdigheid opheffen. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid van DynaLinX BV wegens schending van intellectuele- of industriële eigendomsrechten van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid van DynaLinX BV voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde programmatuur, apparatuur en/of materialen in een niet door DynaLinX BV gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door DynaLinX BV geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of op andere wijze dan waarvoor apparatuur, programmatuur en/of materialen is ontwikkeld dan wel is bestemd.
10.6 Opdrachtgever staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen het ter beschikbaar stellen aan DynaLinX BV van apparatuur, programmatuur en/of materialen met het doel van gebruik of bewerking. Onder gebruik en bewerking dient onder andere te worden verstaan werkzaamheden verricht door DynaLinX BV in het kader van installatie, reparatie en/ of het verlenen van service en support met betrekking tot apparatuur en/of programmatuur, waaronder het aanbrengen van wijzigingen, verbeteringen en/of aanpassingen die nodig zijn voor de installatie en/of het (wederom) in werking stellen van apparatuur en/of programmatuur. Opdrachtgever vrijwaart DynaLinX BV uitdrukkelijk voor alle aanspraken (waaronder kosten) van derden die ten gevolge hiervan zouden kunnen ontstaan.

11. Dienstverlening
11.1 De werktijden waarbinnen door DynaLinX BV uit hoofde van een overeenkomst met Opdrachtgever diensten worden verleend en overige werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever worden verricht, lopen van 8.30 tot 17.30 uur van maandag tot en met vrijdag, erkende feestdagen uitgezonderd, tenzij hiervan vooraf schriftelijk is afgeweken.
11.2 Met personeel wordt bedoeld de aan DynaLinX BV ten dienste staande hulppersonen alsmede door DynaLinX BV ter zake kundig geachte, bij de uitvoering van haar contractuele verplichtingen jegens Opdrachtgever gebruikte derden.
11.3 Opdrachtgever heeft niet het recht om vervanging van een door DynaLinX BV bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte medewerker te verlangen, terwijl DynaLinX BV wel gerechtigd is om een door haar ingezette medewerker te vervangen.

12. Geheimhouding en concurrentiebeding
12.1 Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van alle informatie met betrekking tot elkaars organisatie, bestanden en programmatuur en de werking van apparatuur, waarvan zij vanwege de door deze voorwaarden beheerste rechtsbetrekkingen kennis krijgen en daarvan geen enkele mededeling doen aan derden, tenzij in rechte, indien zij daartoe op grond van de wet gehouden zal zijn, danwel in een geschil met Opdrachtgever indien en voorzover het procesbelang van DynaLinX BV zulks bepaaldelijk vergt, gelet op het door Opdrachtgever gevoerde verweer en in dat geval niet dan na Opdrachtgever in de gelegenheid te hebben gesteld dit verweer te laten varen.
12.2 Partijen zullen gedurende de looptijd van de overeenkomst en één jaar nadien (ongeacht de wijze van beëindigen) geen personeel of andere medewerkers van de andere partij, die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen of anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken, daaronder mede begrepen het geval van indiensttreding van of verrichting van werkzaamheden voor zuster- en/of dochtervennootschappen van Opdrachtgever en/of anderszins aan Opdrachtgever gelieerde (rechts-)personen. Ook in laatstbedoeld geval is Opdrachtgever gehouden aan de inbreuk op deze bepaling een einde te maken. Bij overtreding is de overtredende partij aan de andere partij schadevergoeding verschuldigd die, onverlet verdere schadevergoeding en overige rechtsvorderingen (waaronder een verbod tot voortzetting van de ondertreding), tenminste zal worden gesteld op een (door DynaLinX BV direct opeisbaar) jaarsalaris van de medewerker in kwestie, óók indien Opdrachtgever rechtens of feitelijk niet in staat zou zijn een einde te maken aan de inbreukmakende situatie.

13. Ontbinding
13.1 Vanaf het moment waarop Opdrachtgever surséance van betaling dan wel haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement verklaard wordt, dan wel haar bedrijfsactiviteiten staakt of ingeval de Opdrachtgever een rechtspersoon is en er wijziging optreedt in de rechtsvorm of zeggenschapsverhouding daarvan, is DynaLinX BV gerechtigd, zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, onverminderd het recht van DynaLinX BV om van Opdrachtgever vergoeding van kosten, schaden en interesten te vorderen. DynaLinX BV zal wegens voornoemde beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
13.2 Onverminderd het voorgaande lid en het overige in deze algemene voorwaarden is bepaald, is DynaLinX BV gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de Opdrachtgever binnen 8 dagen na het verzenden van een schriftelijke aanzegging die zo nodig als ingebrekestelling dient te worden beschouwd, nalatig blijft in de nakoming van één of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en/of de onderhavige algemene voorwaarden.
13.3 Ten aanzien van niet-nakoming van verplichtingen uit tussen partijen gesloten overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, blijven overigens alle rechten onverkort aan DynaLinX BV voorbehouden.
13.4 Indien Opdrachtgever op het moment van ontbinding als bedoeld in het voorgaande lid 1 en 2 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die DynaLinX BV voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
13.5 Aan de Opdrachtgever komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien DynaLinX BV, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst, welke ingebrekestelling herhaald dient te worden indien na herstel door DynaLinX BV en controle door Opdrachtgever nadere en/of resterende gebreken zouden blijken.

14. Slotbepalingen
14.1 De overeenkomsten (en alle eventuele bijlagen) tussen DynaLinX BV en de opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van internationale verdragen of internationale handelsgebruiken zijn nadrukkelijk uitgesloten.
14.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen DynaLinX BV en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen in die zin dat de strekking van de overeenkomst behouden blijft.
14.3 De kopjes boven de bepalingen dienen slechts ter vergroting van de leesbaarheid van deze Algemene Voorwaarden en kan niet de werking of reikwijdte van deze voorwaarden beperken of anderszins beïnvloeden.
14.4 De geschillen welke tussen DynaLinX BV en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door DynaLinX BV gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen DynaLinX BV haar statutaire vestigingsplaats heeft, onverlet de dwingendrechtelijke bevoegdheid van de kantonrechter.

Algemene voorwaarden van DynaLinX B.V.
[Deel B – Garantievoorwaarden]
De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn, naast en in aanvulling op de Algemene Bepalingen (Deel A) uit deze Algemene Voorwaarden, van toepassing op alle overeenkomsten tussen partijen die betrekking hebben op garantieverlening door DynaLinX BV. In geval van strijdigheid tussen deze Garantievoorwaarden en de Algemene Bepalingen, hebben deze Garantievoorwaarden voorrang.

15. Fabrieksgarantie op hardware
15.1 Alle door fabrikant/importeur verstrekte garantie heeft uitsluitend betrekking op originele door deze geleverde hardware.
15.2 De Opdrachtgever dient altijd vooraf aan te geven dat hij garantie claimt en vooraf aan te tonen dat hij recht op garantie heeft, door middel van een originele aankoopnota met serienummer en/of een gewaarmerkt garantiebewijs.
15.3 Blijkt achteraf dat de fabrikant/importeur de garantieclaim, om welke reden dan ook, niet accepteert dan zullen alle gemaakte kosten waaronder voorrijkosten, werkuren en materialen aan de Opdrachtgever worden doorbelast.
15.4 Indien Opdrachtgever achteraf alsnog garantie claimt en zijn recht daarop kan aantonen en vermits de fabrikant de garantieclaim accepteert, worden altijd behandelingskosten van de garantieclaim aan Opdrachtgever doorbelast ter hoogte van fl.150,00 per claim, excl. BTW.
15.5 DynaLinX BV verleent nimmer zelf garantie op hardware, zij handelt in een aantal gevallen, indien daartoe geauthoriseerd, namens de fabrikant/importeur de garantieclaims af volgens de door deze laatste opgelegde regels.
15.6 Indien apparatuur voor een garantiereparatie wordt aangeleverd, dient dit altijd te geschieden in de originele fabrieksverpakking
15.7 De kosten verbonden aan het terugzenden van apparatuur na reparatie zijn altijd voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij de fabrikant/importeur aangeeft bereid te zijn deze kosten voor haar rekening te nemen.
15.8 Indien (tijdens de reparatie) blijkt dat de opgegeven storing niet is te wijten aan het niet of onvoldoende functioneren van het apparaat, of enig onderdeel daarvan, zullen alle gemaakte kosten, waaronder voorrijden, arbeidsuren aan de Opdrachtgever worden doorbelast.
15.9 Indien blijkt dat de storing wordt veroorzaakt door enig onderdeel dat niet standaard tot de door de fabrikant/importeur geleverde apparatuur behoort (geheugenbanken, extra kaarten, andere toevoegingen) worden de kosten voor voorrijden en arbeidsloon altijd aan de Opdrachtgever doorbelast. Indien de Opdrachtgever wenst dat deze defecte onderdelen worden vervangen, dan dient hij daartoe schriftelijk opdracht te verstrekken. De hieraan verbonden kosten, zoals extra voorrijkosten, arbeidsuren en materiaalkosten worden altijd aan de Opdrachtgever doorberekend.
15.10 Indien voor apparatuur die valt onder een servicecontract, en waarbij op de geldende tarieven op basis van het aangetoonde recht op garantie en garantiekorting is verleend, wordt geconstateerd dat de apparatuur onderdelen bevat die niet standaard tot de door de fabrikant/importeur geleverde apparatuur behoort, dan zal naast het terugvorderen van de verleende garantiekorting tevens alle aan het verhelpen van de storing verbonden kosten aan de Opdrachtgever worden doorbelast.

16. Garantie op reparatie
16.1 DynaLinX BV garandeert dat diensten door of namens haar zorgvuldig zullen worden verleend.
16.2 DynaLinX BV geeft 25 dagen garantie op door haar uitgevoerde herstellingen, mits de in verband daarmee gezonden factuur is betaald, indien en voor zover er tijdens de reparatie onderdelen zijn gebruikt en gefactureerd. De garantie is beperkt tot het alsnog c.q. wederom herstellen van het defect en strekt zich niet uit tot herstel van defecten aan andere onderdelen, tenzij dit defect veroorzaakt is door onoordeelkundig of onzorgvuldig handelen van DynaLinX BV en/of een door haar aangewezen derde.
16.3 Ten aanzien van Apparatuur of onderdelen daarvan, die Opdrachtgever door zijn leverancier geleverd heeft gekregen, dan wel door DynaLinX BV van een toeleverancier betrokken zijn, zijn te allen tijde uitsluitend de op dat moment geldende garantie-bepalingen en/of vergoedingen van die leverancier of toeleverancier van toepassing. Deze dienen als basis voor het door DynaLinX BV verlenen van service en de daaruit voortvloeiende verplichtingen. Kosten die niet onder garantie bij de leverancier of toeleverancier geclaimd kunnen worden en evenmin onder de dekking van een servicecontract vallen, bijvoorbeeld voorrijkosten, worden op basis van de alsdan geldende tarieven aan Opdrachtgever doorberekend.
16.4 Indien DynaLinX BV uitdrukkelijk schriftelijk zelf garantie tegen materiaal- en fabricagefouten van geleverde zaken of onderdelen afgeeft, is zij in geval van gebreken hieraan gedurende die garantieperiode tot niet meer gehouden dan het naar beste vermogen herstellen daarvan.
16.5 De garantieverplichting van DynaLinX BV vervalt indien storingen en/of fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met de bestemming, van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien Opdrachtgever dan wel door hem ingeschakelde derden zonder toestemming van DynaLinX BV wijzigingen in (onderdelen van) de apparatuur en/of programmatuur hebben aangebracht dan wel onderhoud gepleegd.
16.6 DynaLinX BV verkrijgt (onder garantie) vervangen zaken of onderdelen in eigendom, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.
16.7 In geval van onvolkomenheden ten aanzien van door DynaLinX BV, vooraf overeengekomen, geleverde diensten, zullen deze op haar kosten alsnog deugdelijk worden uitgevoerd.
16.8 Indien voor, tijdens of na door DynaLinX BV te verrichten of reeds verrichte herstelwerkzaamheden blijkt, dat Opdrachtgever ten aanzien van de geconstateerde gebreken geen beroep op garantie toekomt, ongeacht de reden daarvan, zullen deze werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht tegen de op dat moment geldende tarieven.
16.9 DynaLinX BV is conform deze voorwaarden slechts garantieplichtig indien Opdrachtgever gedurende de garantieperiode eventuele door Opdrachtgever geconstateerde tekortkoming(en) of gebrek(en) ten spoedigste na ontdekking of het door Opdrachtgever mogelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan schriftelijk aan DynaLinX BV meldt.
16.10 Opdrachtgever vrijwaart DynaLinX BV van het door haarzelf of door derden tegen DynaLinX BV/haar werknemers/haar bij de uitvoering van een binnen de werkingssfeer van deze voorwaarden vallende overeenkomst ingeschakelde hulppersonen inroepen of geldend maken van rechten, waardoor een omvangrijker prestatie geleverd moet worden, dan waartoe deze conform de inhoud van dit artikel gehouden zou zijn.
16.11 Bij garantiewerkzaamheden zijn eventuele verzendkosten altijd voor rekening van de opdrachtgever.
16.12 Op besturings- en/of applicatiesoftware bestaat nimmer recht op garantie.

17. Verbruiksmaterialen/consumables
17.1 DynaLinX BV geeft nimmer garantie op verbruiksmaterialen en/of op artikelen/onderdelen die de hardware leverancier of de Opdrachtgever heeft geplaatst of gebruikt. Onder verbruiksmaterialen worden o.a. maar niet beperkt tot verstaan: linten, cartridges, drums, toners, fuserunits, printkoppen, glasplaten, snoeren, batterijen, informatiedragers anders dan harde schijven.

18. Software
18.1 Alle door fabrikant/importeur/leverancier verstrekte garantie heeft uitsluitend betrekking op originele door haar geproduceerde/geleverde software; de door haar gestelde garantievoorwaarden gelden onverkort naast de onderhavige Algemene Voorwaarden. In geval van strijdigheid prevaleren de laatstgenoemde.
18.2 Indien het voor het verhelpen van een hardwareprobleem, naast het vervangen van defecte onderdelen, tevens noodzakelijk is om softwarematige instellingen en/of versies aan te passen of te wijzigen (bijv. softpacks of upgrades van bios), ook al maakt deze software deel uit van het orgineel geleverde systeem, en de fabrikant/importeur/leverancier geeft voor deze aanpassingen geen aanvullende of geen vergoeding, dan worden deze werkzaamheden op basis van nacalculatie, uitsluitend uitgevoerd na uitdrukkelijke opdracht van Opdrachtgever en tegen de geldende DynaLinX BV tarieven.
18.3 Indien een “schijnbare” hardwarefout wordt hersteld door het aanpassen en/of upgraden van machinegebonden-, besturings- en/of applicatie software en de fabrikant/importeur/leverancier hiervoor geen of een ontoereikende vergoeding verstrekt, komen de hieraan verbonden kosten altijd voor rekening van de Opdrachtgever.
18.4 Buiten elke garantie vallen het restoren en/of herinstalleren van welke software dan ook, ook als deze standaard of op welke andere wijze dan ook, bij de aanschaf of op enig ander tijdstip door de fabrikant/importeur/leverancier is geleverd.
18.5 Voor opdrachten tot werkzaamheden aan software moet de opdrachtgever steeds een schriftelijke opdracht verstrekken. Alle gemaakte kosten inzake werkuren worden in dat geval aan de opdrachtgever doorbelast.
18.6 In het geval dat de Opdrachtgever Windows95 of een latere versie als platform gebruikt, is zij te allen tijde verplicht om in het geval dat storingen optreden, de volledige software opnieuw te installeren en op te bouwen alvorens zij een hardware storing aanmeldt. Indien DynaLinX BV desalniettemin constateert dat de storing wordt veroorzaakt door een softwarematig probleem, dan worden alle kosten, waaronder voorrijden en arbeidsuren, altijd aan de Opdrachtgever doorbelast. Ook indien de Opdrachtgever verzoekt om herinstallatie van de software door DynaLinX BV worden, ongeacht het resultaat, altijd alle uren aan de opdrachtgever doorbelast, tenzij het gebrek aan resultaat uitsluitend te wijten is aan bewijsbare wanprestatie van de zijde van DynaLinX BV.

Algemene voorwaarden van DynaLinX B.V.
[Deel C – Service- en supportvoorwaarden]
De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn, naast en in aanvulling op de Algemene Bepalingen (Deel
A) uit deze Algemene Voorwaarden, van toepassing op alle overeenkomsten tussen partijen die betrekking
hebben op service- en supportverlening door DynaLinX BV. In geval van strijdigheid tussen
deze Service- en supportvoorwaarden en de Algemene Bepalingen, hebben deze Service- en supportvoorwaarden
voorrang.

19. Werkingssfeer
19.1 DynaLinX BV zal naar beste vermogen de service- en support verrichten overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde service- en/of supportovereenkomst. Binnen de dekking van voornoemde service- en/of supportovereenkomst vallen alleen de van het bij voornoemde overeenkomst behorende contractformulier expliciet gedefinieerde aspecten van de service en/of support.
19.2 In geval van serviceverlening, verbindt DynaLinX BV zich jegens Opdrachtgever gedurende de overeengekomen periode zorg te dragen voor het verrichten van servicewerkzaamheden aan de van de betreffende serviceovereenkomst vermelde Apparatuur, op de daarbij aangegeven locatie. In geval van supportverlenging, verbindt DynaLinX BV zich jegens Opdrachtgever gedurende de overeengekomen periode tot het verlenen van de op het contractformulier expliciet gespecificeerde vorm(en) van ondersteuning, ten aanzien van de in bijlage II van de betreffende supportovereenkomst vermelde Programmatuur, teneinde deze operationeel te houden.
19.3 Nadat en voor zover DynaLinX BV hieraan haar schriftelijke goedkeuring verbonden heeft, is Opdrachtgever gerechtigd Apparatuur resp. Programmatuur, die onder een service- of supportovereenkomst valt, te vervangen door andere apparatuur resp. programmatuur. Opdrachtgever dient voor de aanvraag daartoe gebruik te maken van het daartoe bestemde mutatieformulier.
19.4 DynaLinX BV is gerechtigd zich, bij de uitvoering van haar service- en/of supportverplichting(en) jegens Opdrachtgever, van door haar ter zake kundig geachte derden te bedienen.
19.5 Wijzigingen, doorhalingen en/of toevoegingen in service- en/of supportovereenkomsten hebben slechts werking, indien dit door partijen schriftelijk is overeengekomen.
19.6 De rechten welke Opdrachtgever aan een service- en/of supportovereenkomst ontleent, hebben slechts gelding tussen partijen en zijn derhalve niet overdraagbaar aan derden.
19.7 Indien en voor zover DynaLinX BV apparatuur en/of programmatuur van derden aan Opdrachtgever levert c.q. ter beschikking stelt en hierbij (direct of indirect) door de derde tevens (licentie) voorwaarden van toepassing worden verklaard, zijn deze laatstgenoemde voorwaarden alleen van toepassing indien en voor zover deze een aanvulling vormen op de onderhavige algemene voorwaarden. In geval van doublure of strijdigheid prevaleren voor Opdrachtgever de meest beperkende of meest stringente voorwaarden, zodanig dat het handelen of nalaten van Opdrachtgever geen toerekenbare tekortkoming op grond van enige toepasselijke voorwaarde oplevert.

20. In werking treden en looptijd van een overeenkomst
20.1 Service- en/of supportovereenkomsten treden in werking op de op het contractformulier vermelde ingangsdatum en worden steeds aangegaan voor de duur van minimaal 3 jaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
20.2 De looptijd van de service- en/of supportovereenkomst wordt steeds stilzwijgend met een jaar verlengd, tenzij een der partijen deze uiterlijk één (1) maand voor het verstrijken van de (verlengde) looptijd bij aangetekend schrijven opzegt.
20.3 Gedurende de looptijd van de service- en/of supportovereenkomst kan de opdrachtgever schriftelijk verzoeken om apparatuur toe te voegen en/of te verwijderen, waarbij na hercalculatie de eventuele tariefverhoging zal worden doorberekend doch een eventuele tariefverlaging nimmer zal leiden tot enige restitutie of verlaging van de contractprijs tijdens de looptijd tot eerstvolgende vervaldatum.
20.4 Indien de service- en/of supportovereenkomst is afgesloten voor apparatuur waarbij een maximaal kopie-/afdrukvolume is overeengekomen, is DynaLinX BV gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien het maximum kopie-/afdrukvolume wordt/is overschreden, onverlet het recht van DynaLinX BV op schadevergoeding.
20.5 Indien de apparatuur of een gedeelte daarvan wegens technische slijtage naar het oordeel van DynaLinX BV niet meer op verantwoorde wijze in goedwerkende staat kan worden gehouden en/of andere dan in deze overeenkomst omschreven werkzaamheden noodzakelijk zijn, is DynaLinX BV gerechtigd de serviceovereenkomst met betrekking tot die (delen van de) apparatuur met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één (1) maand, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder jegens opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn, te beëindigen.

21. Voorwaarden voor acceptatie
21.1 Opdrachtgever dient over de volledige en vrije eigendom van de apparatuur te beschikken, dan wel schriftelijke toestemming van de eigenaar te hebben tot het aangaan en nakomen van de service- en/of supportovereenkomst. Met betrekking tot een onder deze voorwaarden vallende supportovereenkomst dient Opdrachtgever ten aanzien van de Programmatuur rechthebbende te zijn, dan wel – voor zover benodigd – over toestemming van de rechthebbende te beschikken tot aangaan en nakoming van die overeenkomst. Met betrekking daartoe vrijwaart Opdrachtgever DynaLinX BV uitdrukkelijk voor eventuele aanspraken van derden.
21.2 De onder de betreffende service- en/of supportovereenkomst vallende apparatuur dient compleet te zijn; eventuele door of vanwege Opdrachtgever daaraan aangebrachte wijzigingen dienen voorafgaand aan de inspectie door DynaLinX BV door Opdrachtgever aan DynaLinX BV te zijn gemeld. Dit geldt evenzeer ten aanzien van onder een service- en/of supportovereenkomst vallende programmatuur, op zichzelf en in samenhang met de apparatuur waar deze op werkt.
21.3 De apparatuur dient te functioneren in een ruimte, die door de fabrikant goedgekeurde faciliteiten/eigenschappen bevat, alsmede aan de eventuele aanvullingen daarop, welke door DynaLinX BV schriftelijk zijn afgegeven.
21.4 DynaLinX BV is gerechtigd aan apparatuur, benodigde faciliteiten en/of programmatuur, die niet aan de door haar gestelde eisen voldoen, voor rekening en risico van Opdrachtgever de door DynaLinX BV noodzakelijk geachte werkzaamheden te laten verrichten, teneinde deze weer in de door DynaLinX BV gewenste conditie te brengen, na overleg met de Opdrachtgever.
21.5 Opdrachtgever dient ten aanzien van programmatuur, waarop een service- en/of supportovereenkomst betrekking heeft, op een aan iedere gebruiker daarvan bekend zijnde eenvoudig toegankelijke plaats voldoende up to date documentatie/handleidingen beschikbaar te stellen. De originele programmatuur dient op de originele gegevensdrager(s) aanwezig te zijn en op verzoek aan DynaLinX BV beschikbaar te worden gesteld.

22. Service
22.1 Servicewerkzaamheden kunnen bestaan uit het verrichten van correctief en/of preventief onderhoud. Onder correctief onderhoud wordt verstaan het opheffen van storingen die zijn ontstaan bij normaal gebruik van de apparatuur ten gevolge van normale slijtage en door eigen gebreken aan de apparatuur, met inbegrip van de uitvoering van noodzakelijke reparaties en vervanging van onderdelen. Preventief onderhoud, voor zover dat uitdrukkelijk in de overeenkomst is vastgelegd, houdt inspectie, afstelling en inwendige reiniging van de apparatuur in, voor zover DynaLinX BV dit noodzakelijk acht ter voorkoming van storing(en). DynaLinX BV behoudt zich het recht voor om preventief onderhoud, indien en voor zover dat onderdeel uitmaakt van de verplichtingen van DynaLinX BV, gelijktijdig met of na correctief onderhoud uit te voeren. Onder een storing aan apparatuur wordt verstaan het niet of niet zonder onderbreking voldoen aan bij de apparatuur geleverde specificaties. Van een storing is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd.
22.2 DynaLinX BV is niet gehouden servicewerkzaamheden te verrichten indien dat bezwaarlijk is geworden vanwege door of namens Opdrachtgever gedurende de looptijd van de betreffende service- en/of supportovereenkomst uitgevoerde herstellingen en/of veranderingen in de apparatuur, configuratie en/of programmatuur, welke niet door of namens DynaLinX BV zijn uitgevoerd of door gebruik van of combinatie met andere apparaten dan wel onderdelen daarvan.
22.3 DynaLinX BV verkrijgt de in het kader van de serviceverlening vervangen onderdelen in eigendom; de door haar geplaatste vervangende onderdelen maken vanaf dat moment deel uit van de apparatuur.
22.4 Indien DynaLinX BV in het kader van serviceverlening een klacht van Opdrachtgever daaromtrent gegrond acht, is DynaLinX BV niet gehouden tot enige andere of verdergaande verplichting dan het zo spoedig mogelijk opnieuw c.q. alsnog herstellen van de apparatuur, dan wel vervanging van het eventueel geleverde.

23. Voorzieningen en toegang
23.1 Servicewerkzaamheden zullen – afhankelijk van de toepasselijke contractvorm – in beginsel op de servicelokatie worden verricht. Opdrachtgever is gehouden daartoe alle door DynaLinX BV noodzakelijk geachte faciliteiten ter beschikking te stellen en door DynaLinX BV aangewezen personeel of derden voor het verrichten van servicewerkzaamheden op de plek waar de apparatuur staat steeds een vrije, onbelemmerde en veilige toegang te verschaffen.
23.2 DynaLinX BV behoudt zich het recht voor om haar serviceverplichtingen onder meer op te schorten voor de tijd dat niet aan de gestelde voorwaarden van lid 1 van dit artikel is voldaan en/of zich op de plaats van opstelling van de apparatuur omstandigheden voordoen die, naar het oordeel van DynaLinX BV, risico’s voor de veiligheid of gezondheid van medewerkers van DynaLinX BV en/of diens leveranciers met zich meebrengen.
23.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat tijdens het verrichten van servicewerkzaamheden door personeel van DynaLinX BV of derden namens DynaLinX BV, steeds een daartoe aangewezen personeelslid bereikbaar is. Buiten de in artikel 11.1 van deze voorwaarden bedoelde uren dient steeds een door Opdrachtgever aangewezen persoon aanwezig te zijn.
23.4 Opdrachtgever is gehouden DynaLinX BV, indien en voor zover DynaLinX BV dit noodzakelijk acht, in de gelegenheid te stellen binnen de overeengekomen servicetijden aangevangen servicewerkzaamheden buiten die uren voort te zetten.

24. Support
24.1 De ondersteunende werkzaamheden krachtens de supportovereenkomst bestaan uit telefonische adviesverlening met betrekking tot het gebruik en functioneren van de betreffende programmatuur, alsmede verlening van interne/telefonische ondersteuning bij storingen, of een combinatie daarvan met remote of on-site assistentie. On-site ondersteuning vindt eerst plaats, nadat gebleken is dat telefonische assistentie niet afdoende is. Onder een storing aan programmatuur wordt verstaan het niet of niet zonder onderbreking voldoen aan bij de programmatuur geleverde specificaties. Van een storing is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd.
24.2 Ondersteuning kan slechts betrekking hebben op de releases van de programmatuur, als vermeld in de betreffende supportovereenkomst. Opdrachtgever is verplicht DynaLinX BV onverwijld te informeren omtrent eventuele wisseling van releases.
24.3 DynaLinX BV is gerechtigd in het kader van het onder lid 1 van dit artikel genoemde tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de Programmatuur aan te brengen. DynaLinX BV garandeert niet dat de Programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.
24.4 Opdrachtgever is gehouden gedurende de looptijd van de betreffende supportovereenkomst door of namens hem uitgevoerde veranderingen in de apparatuur en/of configuratie of gebruik van andere apparaten en/of programmatuur dan wel onderdelen daarvan, een en ander in samenhang met de te ondersteunen programmatuur, per omgaande aan DynaLinX BV te melden.
24.5 DynaLinX BV behoudt zich het recht voor om haar supportverplichtingen onder meer op te schorten voor de tijd dat niet aan de gestelde voorwaarden van lid 2 en 3 van dit artikel zijn voldaan en/of zich op de plaats waar de programmatuur is geïnstalleerd omstandigheden voordoen die, naar het oordeel van DynaLinX BV, risico’s ten aanzien van de veiligheid of gezondheid van medewerkers van de leveranciers met zich meebrengen.
24.6 De bepalingen van artikel 23 van deze voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op on-site supportverlening. Opdrachtgever dient steeds een vrije, onbelemmerde en veilige toegang te verschaffen tot de plek waar de programmatuur in kwestie zich bevindt.

25. Storingsmeldingen en responsetijd
25.1 Wanneer DynaLinX BV een storingsmelding ontvangt gedurende de normale werktijden, is DynaLinX BV gehouden binnen de op het contractformulier genoemde responsetijd technische assistentie te verlenen, met inachtneming van het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde. Indien DynaLinX BV, in afwijking van de betreffende service- of supportovereenkomst, ooit buiten de daarop betrekking hebbende normale uren assistentie verleent, kan dat nimmer enig recht daarop doen ontstaan.
25.2 DynaLinX BV zal niet in verzuim zijn indien de responsetijd wordt overschreden, noch aansprakelijk zijn voor schade uit enige vertraging voortvloeiend, indien deze haar oorzaak vindt in omstandigheden buiten DynaLinX BV gelegen.
25.3 DynaLinX BV is niet gehouden (tijdig) service of on-site support te verlenen, indien en voor zolang de locatie van de apparatuur of programmatuur niet per personenauto bereikbaar is. DynaLinX BV is alsdan gerechtigd haar verplichting op te schorten, terwijl zij zich tevens op overmacht zal kunnen beroepen in geval van onmogelijkheid de locatie (tijdig) te bereiken door verkeersproblemen, daaronder begrepen oponthoud op de autowegen of veerdiensten, door weersomstandigheden of door regels van overheidswege. De responsetijd wordt in geval van een verhindering als in dit lid bedoeld, gerekend vanaf het moment dat de belemmering zal zijn opgeheven.
25.4 Opdrachtgever is gehouden storingen tijdens kantooruren onverwijld aan DynaLinX BV te melden.

26. Vervangende apparatuur
26.1 Dit artikel is slechts toepasselijk op overeenkomsten waarin een clausule met betrekking tot vervangende apparatuur is opgenomen. Bij overeenkomsten, waarin een clausule ter zake van vervangende apparatuur ontbreekt, bestaat zijdens Opdrachtgever geen recht op vervangende apparatuur.
26.2 Door DynaLinX BV bij Opdrachtgever geplaatste vervangende apparatuur, die door DynaLinX BV tijdelijk wordt ingezet indien een storing niet kan worden opgeheven binnen de daarvoor overeengekomen tijd, ongeacht de reden daarvan, gaat nimmer in eigendom over aan Opdrachtgever, tenzij vooraf, dan wel achteraf, schriftelijk anders is/wordt overeengekomen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan, de in dit artikel bedoelde vervangende apparatuur op enigerlei wijze te bezwaren, in de macht van een derde te (doen) brengen, of te vervreemden.
26.3 Opdrachtgever is gehouden al het mogelijke in het werk te stellen om de in dit artikel bedoelde vervangende apparatuur in dezelfde staat te houden, als waarin deze door DynaLinX BV is aangeleverd c.q. geplaatst. Oordeelkundig en zorgvuldig gebruik door Opdrachtgever, haar medewerkers of door haar aangewezen derden daaronder begrepen. Opdrachtgever dient in dat verband alle redelijke voorschriften en aanwijzingen van DynaLinX BV of een daartoe door DynaLinX BV aangewezen derde stipt op te volgen c.q. uit te voeren.
26.4 Het is Opdrachtgever of een niet door DynaLinX BV geautoriseerde derde niet toegestaan door DynaLinX BV bij Opdrachtgever geplaatste vervangende apparatuur, zonder toestemming van DynaLinX BV, te verplaatsen of veranderingen daaraan aan te brengen.
26.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan de vervangende apparatuur, die ontstaat door het niet voldoen aan het gestelde in lid 3 en 4 van dit artikel. Hieronder valt schade als gevolg van handelen in strijd met de gebruiksvoorschriften, gebruik van defecte, ongeschikte of inferieure accessoires en/of verbruiksmaterialen, daaronder begrepen excessief gebruik van de apparatuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, nalatigheid, opzet of onachtzaamheid van Opdrachtgever, haar medewerkers of derden waarvan ze zich bedient, alsmede buiten de apparatuur zelf gelegen oorzaken, als bijvoorbeeld braak, statische ontlading, blikseminslag en waterschade.
26.6 Op voet van het gestelde in het vorige lid van dit artikel is Opdrachtgever tevens aansprakelijk voor schade die zijzelf, haar medewerkers of derden daardoor lijden, inbreuk op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom daaronder begrepen.

27. Prijzen en tarieven
27.1 Onverminderd het overige in dit artikel en de Algemene Bepalingen (A) bepaalde, dient het voor service en/of support toepasselijke tarief (inclusief BTW), bij vooruitbetaling door Opdrachtgever te worden voldaan voor de duur van de service- en/of supportovereenkomst, uiterlijk op de dag van ingang van de overeenkomst dan wel van de betreffende verlengingsperiode.
27.2 DynaLinX BV is bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de service en/of support op te schorten zonder jegens Opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. Indien DynaLinX BV gedurende deze periode op verzoek van Opdrachtgever werkzaamheden verricht, kan DynaLinX BV hiervoor een afzonderlijke vergoeding conform de gebruikelijke tarieven in rekening brengen.
27.3 De tarieven voor de diensten zoals overeengekomen in een serviceovereenkomst zijn hierin steeds schriftelijk vastgelegd. DynaLinX BV kan de overeengekomen tarieven per 1 juli en per 1 januari aanpassen als gevolg van ontwikkelingen op het gebied van valutakoersen, loonkosten, transportkosten, onderdeelprijzen e.d. De aanpassingen dienen voor zover zij meer dan twee (2) % bedragen, minimaal dertig (30) dagen voor ingangsdatum schriftelijk aan Opdrachtgever worden medegedeeld. Indien de aangekondigde prijsverhoging meer bedraagt dan 150 % van het relevante CBX-indexcijfer, of de door de branchevereniging schriftelijk geadviseerde prijsverhoging, afhankelijk van wat het hoogste is, is Opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen door middel van opzegging per aangetekend schrijven, welke opzegging door DynaLinX BV binnen veertien (14) dagen voor ingang van de prijsverhoging ontvangen dient te zijn.
27.4 In geval van een serviceovereenkomst op apparatuur, die is gebaseerd op gerealiseerd afdrukvolume, geschiedt de betaling per door DynaLinX BV vastgestelde periode bij vooruitbetaling. De vergoeding bedraagt tenminste een bedrag gebaseerd op het voor het apparaat vastgestelde minimum afdrukvolume. Opdrachtgever verplicht zich op de laatste werkdag van elke periode de stand(en) van de op de apparatuur aanwezige teller(s) terstond aan DynaLinX BV bekend te maken. DynaLinX BV zendt periodiek een afrekening voor hetgeen te weinig is berekend. Er zal geen verrekening plaats vinden met enige voorafgaande periode niet afgenomen afdrukken. Indien de tellerstand(en) niet binnen één (1) week na afloop van de betreffende periode door DynaLinX BV is ontvangen, wordt een geschat afdrukvolume in rekening gebracht. DynaLinX BV behoudt zich het recht voor op elk moment het werkelijke afdrukvolume te vergelijken met het berekende volume.
27.5 Defecten aan teller(s) op de apparatuur dienen uiterlijk binnen vierentwintig (24) uur na ontstaan hiervan, door Opdrachtgever schriftelijk aan DynaLinX BV te worden gemeld en zullen door DynaLinX BV of door een door DynaLinX BV aan te wijzen derde zo spoedig mogelijk worden gerepareerd.
27.6 Indien DynaLinX BV op verzoek of met voorafgaande toestemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de service- en/of supportovereenkomst (inclusief bijlagen) vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan DynaLinX BV worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van DynaLinX BV. Voorrijkosten buiten kantooruren worden op basis van nacalculatie aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij de reistijd binnen kantooruren is aangevangen.
27.7 Indien Opdrachtgever recht heeft op een in de supportovereenkomst vastgesteld aantal uren aan ondersteuning per contractjaar, wordt overschrijding hiervan door DynaLinX BV separaat in rekening gebracht tegen de op dat moment geldende tarieven.
27.8 Indien bij een storing de servicewerkzaamheden aanvangen buiten de normale werkuren, of indien deze om 17.30 uur nog niet beëindigd zijn, danwel binnen een redelijke tijd na 17.30 uur afgerond zal worden, kunnen – indien een en ander op verzoek van Opdrachtgever geschiedt of deze hieraan zijn goedkeuring hecht – de kosten van overwerk aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, evenals alle op deze herstelling betrekking hebbende noodzakelijke reis-, verblijf- en/of hotelkosten.
27.9 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is niet in de overeengekomen prijs/tarief begrepen en wordt afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening gebracht tegen de op dat moment bij DynaLinX BV geldende tarieven:
a) ge- en verbruiksmaterialen zoals printkoppen, drums, toner, fusing-units, batterijen, inktcartridges, tape, diskettes, printlinten, etc. alsmede glasplaten, snoeren, kabels, bekabeling, welke in verband met de door DynaLinX BV te verrichten werkzaamheden aan Opdrachtgever worden geleverd;
b) servicewerkzaamheden welke door DynaLinX BV verricht dienen te worden of kosten die ontstaan als gevolg van strijdigheid met de gebruiksvoorschriften – gebruik van defecte, ongeschikte of inferieure accessoires en/of verbruiksmaterialen daaronder begrepen -, excessief gebruik van de Apparatuur, nalatigheid, opzet of onachtzaamheid van Opdrachtgever of derden waarvan deze zich bedient;
c) servicewerkzaamheden welke door DynaLinX BV verricht dienen te worden als gevolg van inbrandingsverschijnselen en/of afnemend contrast en/of helderheid bij monitoren;
d) kosten in verband met het door Opdrachtgever niet (tijdig) voldoen aan de in de service en/of supportovereenkomst en onderhavige algemene voorwaarden genoemde op hem rustende dan wel de vervangingskosten van onderdelen alsmede werkzaamheden voor het herstel van storingen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen tot herstel door Opdrachtgever dan wel anderen dan DynaLinX BV;
e) kosten verband houdende met verplaatsing, verhuizing, herinstallatie van apparatuur en/of programmatuur of werkzaamheden ten gevolge hiervan;
f) buiten de overeenkomst vallende werkzaamheden, zoals het op verzoek van Opdrachtgever modificeren van Apparatuur;
g) werkzaamheden wegens onderzoek of herstel van storingen voortvloeiende uit het onoordeelkundig gebruik van de apparatuur of van buiten komende oorzaken als fouten in communicatielijnen of in spanningsvoorziening, braak, statische ontlading, blikseminslag, waterschade of koppelingen met c.q. gebruikmaking van apparatuur, programmatuur of materialen die niet onder de overeenkomst vallen en/of gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van anderen niet aan DynaLinX BV toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan DynaLinX BV is gewijzigd, herstel van verminkte of verloren gegane gegevens;
h) transportkosten van technici en gereedschappen en/of Apparatuur welke DynaLinX BV moet maken, teneinde de bedongen service te kunnen verlenen op Apparatuur, welke zich niet op het vaste land van de Nederland bevindt. Zeeuws Vlaanderen en de Waddeneilanden worden niet onder het vasteland van Nederland begrepen;
i) wachturen, indien in opdracht van of door opdrachtgever de werkzaamheden dienen te worden onderbroken;
j) arbeidsuren en voorrijkosten, indien naar het oordeel van DynaLinX BV door opdrachtgever ten onrechte en of nodeloos om service is verzocht;
k) verloren uren die ontstaan doordat, anders dan bij het afsluiten van de overeenkomst, de lokatie van opdrachtgever al dan niet door overheidsmaatregelen niet of moeilijk bereikbaar zijn voor de service engineer en zijn bedrijfsauto;
l) alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het opheffen van storingen, het onderkennen en/of oplossen van problemen zowel in hardware als in software ten gevolge van elke vorm van het Millenniumprobleem.
27.10 Indien de kosten voor het opheffen van een storing meer dan zeventig (70) % van de nieuwwaarde van de apparatuur en/of een onderdeel van de apparatuur, zulks met een maximum van E 10.000,00 (zegge tienduizend euro), is DynaLinX BV gerechtigd de overeenkomst per eerst volgende vervaldatum, doch met een minimale opzegtermijn van één (1) maand, te beëindigen met dien verstande dat, indien zulks in de overeenkomst is vastgelegd, DynaLinX BV aan opdrachtgever vervangende apparatuur beschikbaar stelt tot het moment van werkelijke beëindiging van de overeenkomst, zonder tot opheffen van de storing gehouden te zijn.
27.11 Indien onderdelen, expliciet benodigd voor het opheffen van een storing niet (meer) verkrijgbaar zijn, is DynaLinX BV gerechtigd de overeenkomst per eerst volgende vervaldatum, doch met een minimale opzegtermijn van één (1) maand, te beëindigen met dien verstande dat, indien in de overeenkomst vastgelegd, DynaLinX BV aan opdrachtgever vervangende apparatuur beschikbaar stelt tot het moment van werkelijke beëindiging van de overeenkomst, zonder tot opheffen van de storing gehouden te zijn.
27.12 Indien door DynaLinX BV verkregen authorisaties, vergunningen en/of andere vormen van toestemming tot het uitvoeren van reparaties en/of het verkrijgen van apparatuur en/of onderdelen daarvan en/of het verkrijgen van manuals en handleidingen, worden beëindigd, is DynaLinX BV gerechtigd haar tarieven en/of verplichtingen aan te passen. Hierbij dient opdrachtgever door DynaLinX BV binnen maximaal twee (2) weken na die beëindiging schriftelijk op de hoogte te worden gesteld van de mogelijke aanpassingen.

Algemene voorwaarden van DynaLinX B.V.
[Deel D – Detacheringsvoorwaarden]
De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn, naast en in aanvulling op de Algemene Bepalingen (Deel
A) uit deze Algemene Voorwaarden, van toepassing op alle overeenkomsten tussen partijen die betrekking hebben op detachering door DynaLinX BV. In geval van strijdigheid tussen deze Detacheringsvoorwaarden en de Algemene Bepalingen, hebben deze Detacheringsvoorwaarden voorrang.

28. Beschikbaarstelling, afwezigheid en vervanging
28.1 Voor een detacheringsovereenkomst waarbij de Opdrachtgever een vastgesteld aantal dagen binnen een afgesproken tijdseenheid gebruik wil maken van een gedetacheerde medewerker van DynaLinX BV, geldt dat DynaLinX BV zich zal inspannen om de gewenste dagen en duur van de detachering te realiseren en in overleg tot een bevredigende invulling te komen, doch dat in de regel een termijn van tenminste twee weken voor de planning nodig is en in geval van deskundigheid van zeer specifieke of bijzondere aard of omvang een langere termijn benodigd kan zijn, zonder dat Opdrachtgever aan deze wachttijd enig recht jegens DynaLinX BV kan ontlenen.
28.2 De deskundige zal door Opdrachtgever in staat worden gesteld tot het opnemen van vakantie en verlofdagen overeenkomstig de daarvoor tussen DynaLinX BV en de deskundige geldende regeling. Afwezigheid vanwege deze regeling kan niet leiden tot enige vervangings- of schadevergoedingsplicht van DynaLinX BV. DynaLinX BV zal op eerste verzoek van Opdrachtgever de alsdan reeds bekende verlofdagen aan Opdrachtgever kenbaar maken.
28.3 In geval van afwezigheid wegens ziekte, ongeval, overlijden of ontslag van de deskundige zal DynaLinX BV streven naar gelijkwaardige vervanging, maar is daartoe niet verplicht. Indien wegens één van die oorzaken de detachering langer dan 25 overeengekomen werkdagen aaneengesloten wordt onderbroken of tussen partijen vast staat dat de detachering niet zal worden hervat binnen die termijn, is elk der partijen gerechtigd de overeenkomst middels opzegging te beëindigen, zonder dat enige opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen.
28.4 Tenzij de mogelijkheid daartoe nadrukkelijk schriftelijk wordt uitgesloten, is DynaLinX BV ook indien de deskundige in de overeenkomst met name wordt genoemd, gerechtigd te allen tijde de deskundige te vervangen door een andere deskundige, die aan de in de opdrachtbevestiging opgenomen kwalificatie voldoet. In geval van klachten over de deskundige, zal Opdrachtgever deze gemotiveerd schriftelijk kenbaar maken aan DynaLinX BV, waarop DynaLinX BV gerechtigd is deze te vervangen door een andere deskundige.
28.5 Indien de werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever (met toestemming van DynaLinX BV) worden opgeschort, is DynaLinX BV bij hervatting van de werkzaamheden niet verplicht dezelfde deskundige in te zetten.
28.6 Indien de deskundige zich schuldig maakt aan wangedrag, waaronder wordt verstaan zodanig gedrag dat zulks in geval van een dienstverband grond zou vormen voor ontslag op staande voet, is Opdrachtgever gerechtigd de deskundige weg te zenden en, met onverwijlde schriftelijke mededeling aan DynaLinX BV van de gronden en omstandigheden van het wegzenden, vervanging door een andere geschikte deskundige te verlangen. Over de periode vanaf de wegzending tot op het moment van vervanging, is Opdrachtgever geen betaling verschuldigd. DynaLinX BV zal zich er alsdan voor inspannen adequate vervanging te realiseren, doch kan zulks niet garanderen. Indien DynaLinX BV aan dit verzoek niet binnen 10 dagen kan voldoen, is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

29. Opzegging, beëindiging van rechtswege en verlenging.
29.1 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, heeft een Detacheringsovereenkomst een looptijd van onbepaalde duur, al dan niet met toepassing van een minimale looptijd.
29.2 Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt gesloten, al dan niet met verlenging voor bepaalde tijd, eindigt deze van rechtswege zonder dat opzegging vereist zal zijn.
29.3 Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen of DynaLinX BV hiervoor een nieuwe opdrachtbevestiging wenst te ontvangen, zal in geval van uitdrukkelijke of stilzwijgende verlenging van een overeenkomst voor bepaalde tijd, de overeenkomst worden verlengd met eenzelfde periode als voordien overeengekomen. Een proeftijd is alsdan niet meer van toepassing.
29.4 Opzegging van een (verlengde) overeenkomst die niet van rechtswege eindigt aan het einde van de bepaalde tijd, kan door elk der partijen, uitsluitend schriftelijk en in geval van een automatisch doorlopende overeenkomst voor bepaalde tijd uitsluitend tegen het einde van de overeengekomen looptijd, geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 29 dagen.
29.5 Partijen komen nadrukkelijk overeen dat DynaLinX BV met inachtneming van hetgeen daarover is overeengekomen altijd gerechtigd is tot opzegging of het niet-verlengen van de Detacheringsovereenkomst, ongeacht of de werkzaamheden waarvoor Opdrachtgever de deskundige inschakelt zijn afgerond, zodat Opdrachtgever dienaangaande geen beroep toekomt op strijdigheid met de redelijkheid en billijkheid. Dit is slechts anders indien Opdrachtgever vóór het moment van opzegging of tenminste 30 dagen vóór de beëindiging van rechtswege aan DynaLinX BV gemotiveerd schriftelijk kenbaar maakt dat hij er, gelet op de stand van de werkzaamheden, belang bij heeft dat de Detacheringsovereenkomst na ommekomst van de lopende contractperiode nog met (maximaal) één aanvullende zelfde periode wordt verlengd. Ook in zulk geval is DynaLinX BV hiertoe echter slechts gehouden, indien DynaLinX BV op het moment dat dergelijk verzoek wordt gedaan hiertoe rechtens in staat is en daardoor geen wanprestatie jegens derden pleegt (mede gelet op jegens derden aangegane verplichtingen en op de rechten van DynaLinX BV jegens de deskundige) en Opdrachtgever zich tevens bereid verklaart het hierdoor voor DynaLinX BV te ontstane financiële nadeel te vergoeden, inclusief schade aan de goodwill van DynaLinX BV, waartoe door DynaLinX BV voorafgaande zekerheid kan worden verlangd.
29.6 Indien een proefperiode wordt overeengekomen, hebben partijen elk het recht gedurende deze periode de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder verdere wederzijdse verplichtingen.
29.7 Bij beëindiging van de Detacheringsovereenkomst dienen alle bescheiden en kopieën daarvan, handboeken, documenten en ander informatiemateriaal van welke aard ook, zowel direct als indirect verkregen van de andere partij, aan deze partije te worden teruggegeven, tenzij blijkens de facturering, de daarbij gestelde mededelingen en de betaling de eigendom er van zou zijn overgedragen.

30. Prijzen, bijkomende kosten, urenverantwoording en betaling.
30.1 Ongeacht hetgeen omtrent in enig jaar overigens omtrent prijzen is overeengekomen, heeft DynaLinX BV in ieder volgend kalenderjaar het recht éénmaal de overeengekomen tarieven (desgewenst met terugwerkende kracht tot 1 januari van iedere jaar) automatisch te verhogen met het percentage van de wijziging van het prijsindexcijfer (reeks werknemersgezinnen algemeen) per 1 januari van dat jaar, in vergelijking tot het prijsindexcijfer per 1 januari van het jaar voordien, zoals vastgesteld door het CBS.
30.2 Onverlet het recht tot verhoging ingevolge indexering, is DynaLinX BV gerechtigd de overeengekomen prijzen voor Detachering te verhogen met maximaal 10 %, indien de overeenkomst (inclusief verlengingen) een totale looptijd heeft gehad van meer dan een jaar. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum van wijziging, indien hij de prijswijziging niet wenst te accepteren.
30.3 Opdrachtgever zal de door DynaLinX BV voor te leggen tijdverantwoordingsformulieren controleren en voor akkoord tekenen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt facturering plaats op basis van gewerkte dagen (waarbij een deel van een dag geldt als een gehele dag), waarbij een dag een werkdag is met 8 werkbare uren.
30.4 De tussen partijen overeengekomen tarieven gelden, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, voor normale werktijden, van maandag t/m vrijdag gedurende maximaal 8 uur per dag, tussen 8.30 en 17.30 uur. Voorzover tussen partijen niet anders is overeengekomen, geldt voor werkzaamheden buiten deze normale werktijden, een opslagpercentage van 50% voor overuren op weekdagen tot 19.30 uur. Voor werkzaamheden op andere uren en op zaterdag bedraagt het opslagpercentage 100%, voor werkzaamheden op zon- en feestdagen bedraagt deze 150%. Opdrachtgever is niet gerechtigd te verlangen dat overwerk wordt verricht en geschiedt slechts in overleg met DynaLinX BV.
30.5 Tenzij anders wordt overeengekomen, zal DynaLinX BV maandelijks factureren en dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
30.6 In afwijking van artikel 10 van het Algemeen Deel van deze Voorwaarden, doch onverlet hetgeen in dat artikel overigens is gesteld, zal Opdrachtgever na volledige betaling van al hetgeen zij terzake de opdracht aan DynaLinX BV verschuldigd zal zijn, eigenaar worden van de programmatuur die door de deskundige is ontwikkeld, indien en voorzover nadrukkelijk is overeengekomen dat die programmatuur specifiek en alleen voor Opdrachtgever is ontwikkeld. In dat geval zal DynaLinX BV er zorg voor dragen dat, zo nodig, wordt meegewerkt aan overdracht van deze rechten, voorzover bij DynaLinX BV of medewerkers van DynaLinX BV dergelijke rechten zijn ontstaan.
30.7 Tenzij anders overeengekomen, zijn de tarieven inclusief reis- en verblijfkosten. Indien echter tijdens de looptijd van een Detacheringsovereenkomst de aard of inhoud van de werkzaamheden, danwel de lokatie waar de werkzaamheden worden verricht, worden gewijzigd, is DynaLinX BV gerechtigd aanvullende voorwaarden en nieuwe uur- en dagtarieven vast te stellen, ter aanvulling van de overeenkomst.
30.8 Met de werkzaamheden van de deskundige, door DynaLinX BV aan Opdrachtgever te leveren, te vervaardigen en op te dragen rapporten, programmatuur en overige materialen, komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Reiskosten gemaakt ten behoeve van Opdrachtgever, anders dan de normale reiskosten naar de overeengekomen plaats van tewerkstelling, worden door DynaLinX BV aanvullend in rekening gebracht.
30.9 Voorzover de deskundige niet gerechtigd zou zijn tot verrichting van werkzaamheden voor Opdrachtgever, vanwege het bestaan van een collectief arbeidsconflict bij Opdrachtgever (onderkruiperverbod), is zulks DynaLinX BV niet aan te rekenen en is Opdrachtgever onverkort gehouden tot volledige betaling van de overeengekomen werkzaamheden, alsof het verbod niet zou bestaan.
30.10 Op eerste verzoek zal Opdrachtgever aan DynaLinX BV adequate informatie verschaffen aan DynaLinX BV over de lonen en andere relevante arbeidsvoorwaarden, geldend voor personeel van Opdrachtgever met een vergelijkbare functie of taak als de door DynaLinX BV aangestelde deskundige, zulks teneinde DynaLinX BV in staat te stellen te beoordelen dat de beloning van de deskundige door DynaLinX BV niet in strijd is met daaromtrent geldende wettelijke regels.

31. Werkzaamheden en aansprakelijkheden
31.1 De deskundige zal de op te dragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uitvoeren. Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen, berust de verantwoordelijkheid voor de doelmatigheid, het doel, de tijdsplanning, de voortgang en het resultaat van de werkzaamheden van de deskundige bij Opdrachtgever en aanvaardt DynaLinX BV hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
31.2 Indien naar de mening van Opdrachtgever de deskundige bepaalde ervaring of kennis mist om de door de Opdrachtgever beoogde werkzaamheden naar behoren te verrichten, zal in overleg worden bepaald welke maatregelen wenselijk zijn om de deskundige op het gewenste niveau te brengen, danwel op welke andere wijzen de benodigde kwaliteiten beschikbaar kunnen komen.
31.3 DynaLinX BV vrijwaart opdrachtgever voor aansprakelijkheid van Opdrachtgever jegens de fiscus en bedrijfsvereniging voor afdracht van loonbelasting en sociale premies verband houdend met de deskundige en staat in voor behoorlijke inhouding, aangifte en afdracht van hieruit voortvloeiende bedragen. Op verzoek van Opdrachtgever zal DynaLinX BV na afloop van een kwartaal een accountantsverklaring of ‘bewijs van goed betalingsgedrag’ overleggen, waaruit de voldoening aan deze verplichtingen blijkt.
31.4 Onverlet het bepaalde in artikel 8 van het Algemeen Deel van deze voorwaarden, vrijwaart Opdrachtgever DynaLinX BV voor aansprakelijkheid voor schade, verband houdend met de detacheringsopdracht, geleden door derden. DynaLinX BV is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade, vertraging of andere gevolgen van storing aan, gebreken in of uitval van apparatuur, software en andere hulpmiddelen die bij Opdrachtgever in gebruik zijn en waarmee de deskundige dient te werken of anderszins te maken krijgt, noch voor schade hieraan veroorzaakt door de deskundige, mede samenhangend met onvoldoende onderhoud, instabiliteit van systemen, de (wijze van) aansluiting op lichtnet en/of andere apparaten of omstandigheden waarmee de deskundige niet bekend was of behoorde te zijn.
31.5 De garantievoorwaarden als vermeld in deel B. van deze Algemene Voorwaarden, zijn in geval van detachering door DynaLinX BV niet van toepassing.
31.6 Opdrachtgever stelt de deskundige in staat zijn werkzaamheden naar behoren te verrichten, door het tijdig ter beschikking stellen van adequate werkruimte, apparatuur en andere hulpmaterialen, testmogelijkheden, gegevens, handleidingen, specificaties en instructies (voorzover niet is overeengekomen dat DynaLinX BV hiervoor zorg zal dragen), die bovendien voldoen aan daartoe van overheidswege te stellen en door DynaLinX BV in redelijkheid te stellen eisen van kwaliteit en veiligheid. Opdrachtgever voorziet ook overigens in behoorlijke arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever zal aan de deskundige tenminste alle faciliteiten beschikbaar stellen, die ook aan werknemers van Opdrachtgever ter beschikking staan.
31.7 De bij Opdrachtgever geldende huisregels zullen door de deskundige zoveel mogelijk in acht worden genomen, mits deze tijdig aan DynaLinX BV en de betreffende deskundige kenbaar zijn gemaakt.

Delen op: